Kvalitet och miljö

Här kan du läsa om vår policy

Kvalitet.

Vårt mål är att kunderna får sina krav tillgodosedda på de önskemål de
förväntar sig på produkten/tjänsten.

Alla i företaget skall vara medvetna om sitt ansvar för kvaliteten. Att göra rätt från början är viktigt för oss. Vid fel på våra produkter eller tjänster ska företaget/medarbetaren omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till det hela.

Genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapar vi förutsättningar för ett samarbete, som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Vi strävar efter att:
 •  I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden.
 •  Leverera material och arbete till rätt pris, samt inom det uppsatta tidsperspektivet alltid slutföra ett påbörjat arbete även om det föreligger någon felkalkylering eller missbedömning av arbetet.
 • Alltid utföra allt arbete enligt gällande branschregler & bestämmelser.
 • Hålla utlovade färdigställandetider.
 • Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.
 • Göra varje beställare och projekt till en referens.
 • Alla i företaget har nödvändig utbildning och kompetens för att uppnå hög kvalitet på produkten och tjänsten.


 

Miljö.

Vi vill erbjuda våra kunder reparation och nybyggnadsmetoder som begränsar negativ miljöpåverkan utan att funktion eller kvalitet påverkas.

Vi tillämpar vårt miljöarbete genom att:

 • Anpassa vår verksamhet med minsta möjliga negativ påverkan på vår miljö.
 • Orsaka så lite avfall som möjligt.
 • Begränsa energiåtgång så långt det är möjligt.
 • Använda leverantörer som i första hand är miljöcertifierade eller har en uttalad miljöpolicy.
 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget.
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning, i samband med tjänsteresor.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som kan hänföras till miljöaspekterna.